REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje.

Poniższym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Sprzedawca – Marzena Grzejda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Vasari Marzena Grzejda w Ostrowach nad Okszą (42-122) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5741909574, Regon: 2415047,
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
1.3. Serwis – internetowy serwis usługowy dotpay.pl, z pośrednictwa którego Kupujący może skorzystać przy zapłacie za towar objęty Umową.
1.4. Kupujący lub Klient – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę.
1.5. Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy prezentowanej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, zawarta za pośrednictwem tejże strony.
1.6. Strona Internetowa – strona internetowa Sprzedawcy: www.hairmax.net.pl.
1.7. E-mail Sprzedawcy – adres poczty elektronicznej Sprzedawcy umieszczony na Stronie Internetowej.

2. Warunki zawarcia i realizacji Umowy w sklepie internetowym Sprzedawcy.

2.1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do Sprzedawcy zamówienie na towar przy użyciu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej, podając w szczególności swoje dane, a także wybierając dostępne opcje wysyłki i płatności. Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza lub podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Użytkownika, w szczególności adresu do wysyłki towaru. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar co do którego zawarto, zgodnie z pkt 2.3 niniejszego Regulaminu, Umowę.
2.2. Użytkownik, w razie wyboru sposobu płatności za pośrednictwem Serwisu, zostanie przekierowany na stronę internetową Serwisu. Warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu określa operator Serwisu w swoim regulaminie i warunkach, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisu.
2.3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu oznacza złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianego towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika i przesłanie do Sprzedawcy formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.
2.4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.
2.5. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego Regulaminu Sprzedawca dokonuje, przesyłając takie potwierdzenie pocztą elektroniczną z adresu e-mail Sprzedawcy na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie w szczególności zawierało wskazanie towaru, cenę za towar oraz termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy jako umowy na odległość. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827).
2.6. Wydanie towaru objętego Umową następuje po dokonaniu przez Kupującego zapłaty za ten towar, poprzez przekazanie towaru przez Sprzedawcę podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem, wybranemu przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
2.7. Klient powinien dokonać zapłaty za towar objęty Umową przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Serwisu lub na rachunek bankowy Sprzedawcy: 28 1140 2004 0000 3902 7766 1724
w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że składając zamówienie wybrał opcję wysyłki towaru za pobraniem. W razie nie dokonania płatności przez Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i Sprzedawca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
2.8. W razie dokonywania płatności za pośrednictwem Serwisu zapłata za towar następuje po potwierdzeniu transakcji przez operatora Serwisu, z momentem otrzymania należności za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę.
2.9. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia.
2.10. Umowa z Klientem jest zawierana na czas niezbędny do jej wykonania. Klient jest związany Umową do czasu jej wykonania, chyba że zajdą przesłanki odstąpienia od Umowy, zaś Sprzedawca lub Klient odstąpi od Umowy.
2.11. Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy jeżeli Kupujący wybrał opcję za pobraniem. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na e-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.
2.12. Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.
2.13. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Kupujący ponosi koszt dostawy towaru w wysokości 20,00 zł za zamówienie do kwoty 200,00 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem kosztów dostawy towaru w inny sposób niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy określony przez Sprzedawcę. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę, w tym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.
2.14. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zadaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem lub będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.
2.15. Towar jest pakowany w kartonowe pudełka i zabezpieczany czarną folią stretch, zaś towary mniejsze podatne na uszkodzenia dodatkowo owijane są folią bąbelkową i pakowane w foliowe koperty. Faktura VAT lub paragon jest umieszczany wewnątrz opakowania przesyłki.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje z zastrzeżeniem pkt 3.4 niniejszego Regulaminu ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. Zwrot towaru, którego dotyczyło odstąpienie, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
3.2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu, że towar zwrócono poprzez odesłanie.
3.3. Szczegółowe pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3.4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Vasari Marzena Grzejda, ul. Tadeusza Kościuszki 46, 42-122 Ostrowy nad Okszą.
3.5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w 3.1 powyżej nie przysługuje konsumentowi, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności, w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3.6. Zwracany przy wykonaniu prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym poza zmianami, które były niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za związane z nimi koszty.
3.7. Postanowienia działu 3 nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.
3.8. Postanowienia pkt 3.1 -3.6 stosuję się do sprzedaży na rzecz Kupującego będącego osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie rękojmi za wady produktu. W razie stwierdzenia wad reklamacje należy składać Sprzedawcy na E-mail Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu.
4.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub utraty przesyłki w toku transportu kurierem lub Pocztą Polską mogą zostać złożone Sprzedawcy, bądź kierowane bezpośrednio do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
4.3. W przypadku wad towaru Klient powinien dostarczyć wadliwy towar przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i zgłaszanego żądania. Do reklamacji należy załączyć potwierdzenie zawarcia Umowy na towar, np. paragon fiskalny, fakturę VAT bądź inne wydane przez Sprzedawcę potwierdzenie sprzedaży. Niedołączenie potwierdzenia zawarcia Umowy nie ma wpływu na skuteczność reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem.
4.4. Kupujący może żądać z tytułu rękojmi za wady wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4.5. Wysyłany w ramach reklamacji towar powinien być kompletny, chyba że jego część uległa zniszczeniu wskutek wady tkwiącej w towarze.
4.6. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi Sprzedawcy na reklamacje, w tym ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądań i oświadczeń Klienta złożonych w ramach rękojmi za wady, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta zakupowego na Stronie Internetowej lub adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
4.7. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar używany okres rękojmi wynosi jeden rok.
4.8. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem lub nie będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wyłącza się.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter).

5.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
5.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
5.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
5.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na Stronie Internetowej podając adres e-mail Użytkownika.
5.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: info@omniluxled.pl
5.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

6. Recycling

Zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688):
a) Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki Sprzedawcy ponosi Kupujący),
b) Sprzedawca, dostarczając Kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

7. Ochrona danych osobowych.

7.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa pkt 1 Regulaminu.
7.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
7.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
7.4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
7.5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
7.7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
7.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
7.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
7.10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@omniluxled.pl lub pod numerem telefonu: 502 041 476.
8.2. Poprzez przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w nim zawartych w celach związanych z wykonaniem Umowy.
8.3. Przesłanie do Sprzedawcy przez Użytkownika formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
8.4. Prawem właściwym dla Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest prawo polskie. Językiem właściwym do zawarcia Umowy oraz komunikacji między jej stronami jest język polski.
8.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień już złożonych.
8.6. Informacje o towarze zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8.7. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania zamieszczonych na niej opisów towarów oraz składania zamówień niezbędne jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej Użytkownika.
8.8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w komunikacji e-mail z Użytkownikiem niezależne od Sprzedawcy, w szczególności blokadę wiadomości e-mail pochodzących od Sprzedawcy a kierowanych do Użytkownika po stronie serwera poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik lub przez komputer Użytkownika bądź oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik.
8.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Strony Internetowej i e-mail Sprzedawcy, w tym zawieszenia dostępności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, przeglądu bądź rozszerzenia funkcjonalności, a także zmian sprzętu w oparciu, o który działa Strona Internetowa. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował o przerwach, o których mowa w zdaniu poprzednim z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu o planowanej przerwie w dostępności do Strony Internetowej lub e-mail Sprzedawcy.
8.10. W razie sprzeczności któregokolwiek zapisu Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają wprost obowiązujące przepisy z pominięciem danego zapisu Regulaminu, który automatycznie przestaje obowiązywać.
8.11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ustawowych praw konsumenta z tytułu wad towarów. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
8.12. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
8.13. Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.14. Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) niezgadzający się z rozstrzygnięciem reklamacji ma możliwość, na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823), zwrócenia się do podmiotu uprawnionego o rozstrzygnięcie pozasądowe sporu. Rejestr ww. podmiotów uprawnionych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty uprawnione prowadzą swoje strony internetowe umożliwiając łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Nadto podmioty uprawnione udostępniają do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, informacje o kategoriach sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu uprawnionego oraz o przyjętym przez podmiot uprawniony regulaminie.
8.15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie tj. z dniem 01.03.2021r.

KARTA GWARANCYJNA – OMNILUX

Niniejsza gwarancja zostaje udzielona przez Marzenę Grzejdę prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vasari Marzena Grzejda, z siedzibą w Ostrowach nad Okszą (42-122), przy ulicy Tadeusza Kościuszki 46, NIP: 5741909574, REGON: 2415047, zwaną w dalszej części Gwarantem.
Gwarant wskazuje, że wszystkie sprzedawane przez niego urządzenia są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości. Dlatego tez Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia marki Omnilux.
Postanowienia niniejszej Gwarancji nie mają na celu ograniczenia ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Gwarant udziela gwarancji na poniższych warunkach:
1. Gwarancja obejmuje wyłącznie nowe urządzenia elektryczne lub elektroniczne marki Omnilux oraz związane z nimi akcesoria. Gwarancja nie obejmuje pozostałych towarów oferowanych przez Gwaranta.
2. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące, na kontroler 12 miesięcy od dnia wydania kupującemu urządzenia zakupionego u Gwaranta. Uprawnienia z gwarancji przysługują kupującemu, który nabył urządzenie bezpośrednio u Gwaranta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant odpowiada za usterki wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych urządzenia, stwierdzone w okresie gwarancyjnym pod warunkiem, że:
3.1. urządzenie było używany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i było odpowiednio konserwowane,
3.2. stosowany był zalecany przez Gwaranta osprzęt lub akcesoria,
3.3. urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby trzecie,
3.4. praca z urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki,
3.5. nie usunięto numeru fabrycznego w stopniu uniemożliwiającym identyfikację tego numeru lub nie usunięto plomby fabrycznej,
3.6. urządzenie nie zostało przeciążone na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji,
3.7. urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie, zalane płynami, zapylone,
3.8. uprawniony z gwarancji nie wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
4. Gwarancja nie obejmuje:
4.1. przewodów zasilających,
4.2. przewodów komunikacyjnych,
4.3. wymiany elementów zużywających się
4.4. usterek powstałych na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej,
4.5. niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności urządzenia.
5. W razie stwierdzenia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym uprawniony z gwarancji może żądać bezpłatnej naprawy urządzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe (w przypadku zastąpienia urządzenia nowym modelem Gwarant może wymienić urządzenie na nowy model).
6. Gwarant może odmówić zadośćuczynienia żądaniu uprawnionego z gwarancji dotyczącego usunięcia wady, gdy koszt realizacji tego żądania przewyższa cenę uiszczoną za urządzenie. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do urządzeń nabytych przez konsumentów.
7. W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Gwaranta. Koszty dostarczenia urządzenia nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji.
8. Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu urządzenia.
9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno także zawierać:
9.1. dokładny opis usterki oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
9.2. dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji.
10. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Gwarant wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin realizacji przez Gwaranta obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.
11. Urządzenie dostarczone przez uprawnionego z gwarancji powinno być czyste oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia urządzenia zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu urządzenia na koszt uprawnionego z gwarancji, po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania urządzenia. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie urządzenia przez Gwaranta, urządzenie zostanie odesłane na koszt uprawnionego z gwarancji.
12. Gwarant jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 31 dni od dnia dostarczenia mu urządzenia. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.
13. W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi go, w terminie wskazanym w powyższym punkcie o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.
14. W przypadku odbioru osobistego, uprawniony z gwarancji jest zobowiązany odebrać urządzenie (w siedzibie Gwaranta) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wykonaniu przez Gwaranta naprawy gwarancyjnej lub o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.
15. W razie nieodebrania urządzenia w terminie określonym w powyższym punkcie, Gwarant wezwie uprawnionego do odebrania go w wyznaczonym terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Gwarant obciąży uprawnionego z gwarancji opłatą z tytułu magazynowania urządzenia w wysokości 2% jego wartości, nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień magazynowania.
16. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia w czasie od wydania go Gwarantowi do jego odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi Gwarant.
17. W przypadku konieczności dokonania napraw nieobjętych gwarancją, naprawa ta może zostać dokonana przez Gwaranta na koszt uprawnionego z gwarancji, po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionego z gwarancji i zaakceptowaniu ceny diagnozy i ceny naprawy urządzenia.
18. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku nie zgłoszenia przez uprawnionego z gwarancji wady urządzenia w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
20. Wykonane przez nas świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

 

DOSTAWA

Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy jeżeli Kupujący wybrał opcję za pobraniem. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na e-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.
Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.
Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Kupujący ponosi koszt dostawy towaru w wysokości 20,00 zł za zamówienie do kwoty 200,00 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem kosztów dostawy towaru w inny sposób niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy określony przez Sprzedawcę. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę, w tym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.
Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zadaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.
Towar jest pakowany w kartonowe pudełka i zabezpieczany czarną folią stretch, zaś towary mniejsze podatne na uszkodzenia dodatkowo owijane są folią bąbelkową i pakowane w foliowe koperty. Faktura VAT lub paragon jest umieszczany wewnątrz opakowania przesyłki.

 ZWROT TOWARU

Jeżeli jest Pan/Pani konsumentem w rozumieniu przepisów art. 22(1) ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, ma Pan/Pani prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym firmy Vasari Marzena Grzejda w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Pana/Pani rzeczy, której umowa dotyczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Pana/Panią otrzymała rzecz, a jeżeli zamówienie było realizowane w częściach – od daty otrzymania przez Pana/Panią ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien Pan/Pani poinformować nas – VASARI MARZENA GRZEJDA, UL. T. KOSCIUSZKI 46, 42-122 OSTROWY NAD OKSZĄ , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie. Może Pan/Pani skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego Vasari, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby oświadczenie o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zostało przez Pana/Panią wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie przysługuje, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności odniesieniu do umowy:
1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 Skutki odstąpienia od umowy:

1. Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. Będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (urządzenia elektroniczne powinny zostać odesłane pocztą jako przesyłka z zadeklarowaną wartością) będzie Pan/Pani musiał(a) ponieść bezpośrednie koszty takiego odesłania – wysokość tych kosztów dla jednego towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
W razie odstąpienia musi Pan/Pani odesłać lub przekazać nam na własny koszt rzecz (rzeczy) objęte umową, której dotyczy odstąpienie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas przez Pana/Panią o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan/Pani rzecz zgodnie z powyższymi warunkami przed upływem terminu 14 dni.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panu/Pani wszystkie otrzymane od Pana/Pani płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana/Pani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Pani/Pana rzeczy, której (których) dotyczy odstąpienie lub dostarczenia dowodu, że rzecz (rzeczy) nam zwrócono poprzez odesłanie, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Zwrotu płatności dokonamy w miarę możliwości przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona przez Pana/Panią zgoda na inne rozwiązanie; nie poniesie Pan/Pani żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
Nie przyjmujemy zwrotów towarów, wysłanych „za pobraniem”.

 Skutki odstąpienia od umowy:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POBIERZ – pdf
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY POBIERZ – pdf